Perinnönjako

Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa, oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle, jonka asioista kuolinpesän osakkaat päättävät yhdessä. Mikäli kuolinpesässä on vain yksi osakas, ei erillistä perinnönjakoa tarvita. Perintö siirtyy tällöin suoraan perilliselle ja perunkirjoituksen toimittaminen on riittävä toimenpide. Usein osakkaita kuolinpesässä on kuitenkin useampia. Tällöin pesä voi olla jakamattomana pitkiäkin aikoja. Kun omaisuus halutaan jakaa kuolinpesältä osakkaille, tehdään perinnönjako. Perinnönjako voi olla myös osittainen, jolloin ainoastaan tietty omaisuus jaetaan ja kuolinpesä jää muilta osin jakamatta. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia jakoa. Ennen perinnön jakamista kuolinpesän tulee olla selvitetty eli saatettu jakokuntoon. Tämä käsittää mm. vainajan ja pesän velkojen maksun ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Perinnönjako voidaan toteuttaa joko sopimusjakona, jolloin osakkaat voivat jakaa omaisuuden haluamallaan tavalla, tai toimitusjakona, jolloin oikeuden määräämä pesänjakaja toimittaa jaon. Sopimusjako on ensisijainen vaihtoehto ja toimitusjakoa huomattavasti kustannustehokkaampi. Kuka tahansa osakkaista voi kuitenkin halutessaan hakea pesänjakajan määräämistä. Tällöin yleensä haetaan saman henkilön määräämistä myös pesänselvittäjäksi, jolloin tämä voi ensin saattaa pesän jakokuntoon ja sen jälkeen jakaa omaisuuden osakkaille.

Hoidamme perinnönjakoihin liittyviä toimeksiantoja sekä riitaisissa että riidattomissa tapauksissa. Usein jakoon liittyvät riidat ovat vältettävissä kun jaosta keskustellaan hyvissä ajoin lakimiehen kanssa. Myös oikein laadittu jakokirja auttaa asioinnissa pankkien ja viranomaisten kanssa ja vähentää myöhemmin syntyvien riitojen riskiä. Riitaisissa tapauksissa on aina suositeltavaa käyttää apuna lainoppinutta avustajaa, sillä perintöasiat ovat usein varsin monimutkaisia.