Elatusapu lapselle

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taikka jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Myös aiemmin vahvistetun elatusavun muuttaminen on mahdollista mikäli olosuhteet ovat muuttuneet.

Elatusavun määrä voidaan vahvistaa joko osapuolten välisellä sopimuksella tai oikeuden antamalla tuomiolla. Jotta osapuolten itse tekemä sopimus olisi täytäntöönpanokelpoinen, tulee sen olla sosiaalilautakunnan vahvistama. Sosiaalilautakunta myös valvoo, että sopimus on lainmukainen ja kohtuullinen ottaen huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen, vanhempien maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen elatusavun määrästä, käsitellään asia oikeudessa.

Elatusavun määrä vaihtelee tapauskohtaisesti lapsen tarpeen sekä vanhempien elatuskykyjen perusteella. Oikean ja kohtuullisen lopputuloksen saavuttamiseksi kannattaa riitatilanteessa kääntyä lakimiehen puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.